Uncategorized

Celtic Colours / Dathan Ceilteach

Come join us for the exhibition, Celtic Colours: Exploring Local Language through Natural Dyes and Pigments

5 Feb-2 Apr 2023
Open everyday 10am-4pm
Silver Birch Gallery at The Rockfield Centre, Oban

Launch Event: Saturday 4th February, 6pm-8pm

Dathan Ceilteach: A’ Rannsachadh Cànain an Àite tro Dhathan is Lithean Nàdarra

Cinn-là an Taisbeanaidh: Didòmhnaich 5 Gearran gu Didòmhnaich 2 Giblean
Àite: Gailearaidh na Beithe; Ionad Achadh na Creige, An t-Òban
Fosgailte 10m. gu 4f., A h-uile latha

Tachartas fosglaidh: Disathairne 4 Gearran, 6f. gu 8.f

Focusing on nature-based materials and natural dyeing techniques, this exhibition explores the parallels between indigenous language and the craft of making colours. The exhibition presents the slow process and fascinating result of various collaborative artworks by lead artists Deborah Gray and Thomas Keyes, which use the Celtic Tree Alphabet, connected to the Ogham alphabet and Old Irish language (a precursor of Gaelic), as an inspiration. The show also draws from international artists from across the globe, who share their heritage of natural colour production and how it is developing today to inform more environmentally and socially conscious creative practices.

The project is kindly funded by Creative Scotland. Curatorial support from Naoko Mabon. Gaelic translation is by Iain MacIlleChiar. Poster design: Lateral North.

Leis a’ chudrom air stuthan nàdarra agus dòighean dathaidh nàdarra, tha an taisbeanadh seo a’ rannsachadh na tha cosmhail eadar cànain an àite agus ceàird dèanamh nan dathan. Tha an taisbeanadh seo a’ cur an cèill giollachd mhall agus toradh inntinneach caochladh co-obraichean-ealain leis a’ phrìomh-luchd-ealain Deborah Gray agus Thomas Keyes, a chaidh brosnachadh le Aibidil Cheilteach nan Craobh, a tha co-cheangailte ri aibidil Ogham agus ris an t-seann Ghàidhlig. Tha an taisbeanadh a’ tarraing bho luchd-ealain eadar-nàiseanta bho air feadh na cruinne, a riaraicheas an dualchas air dèanamh dhathan nàdarra agus mar a tha sin a’ fàs an-diugh gus buaidh a thoirt air cleachdaidhean cruthachail a tha nas fhallaine is nas fhiosraichte.

Tha am pròiseact ga mhaoineachadh taing do dh’Alba Chruthachail. Taic neach-tasgaidh bho Naoko Mabon. Eadar-theangachadh gu Gàidhlig le Iain MacIlleChiar. Dealbhadh postair: Lateral North.